Sluiten

K.V. Yn ‘e Flecht opgericht 19 Oktober 1973

In 1900 werd de volkssport kaatsen beoefend in het akkerbouwgebied van de toen agrarische provincie Friesland. De eerste kaatsclubs werden opgericht zoals Franeker in 1893, Pingjum in 1896 enz.en het kaatsen werd een verenigingssport met later als overkoepelende organisatie de Nederlandse Kaatsbond. Met de benoeming van Tsjêbe de Jong, geb. 1902 te Pingjum, tot hoofd van de lagere school te Ysbrechtum trad een grote verandering in. Hij was een uitstekende kaatser, die twee keer op P.C. had meegekaatst en deze sport in Ysbrechtum ging promoten. De gymnastiek uurtjes op de lagere school werden kaatsuurtjes en door zijn aanwijzingen werd het kaatsen snelpopulair. Als schoolhoofd beïnvloedde hij ook de twee andere notabelen in het dorp, de dominee en de directeur van de zuivelfabrieken en was er veel meer mogelijk t.a.v.. perken en telegrafen. In 1939 werd door de kaatsers besloten een kaatsclub op te richten met de naam      
,,Hâld Moed’’ deze vereniging is nooit officieel aangemeld en door de grote onderlingeverschillen tussen de leden in de oorlog weer opgeheven.

Na de oorlog begonnen we aarzelend weer te kaatsen in het weiland waar dat van de boer maar mocht. In een zogenaamde wilde federatie kaatsten we in de dorpen Wolsum, Folsgare, Itens, Bozum, Tirns en de stad IJlst. In de vijftiger en zestiger jaren werd ons dorp groter en ook een kaatscrack als Gerrit de Jong kwam hier wonen. De jongens die kaatsten onder meester De Jong zoals Feike de Boer en Haite Zondervan en de nieuwkomers Johannes de Vries, Joop Boonstra en Gerrit de Jong en zij namen de voorstap tot het oprichten van de kaatsclub, " Yn ‘e Flecht’’ in het jaar 1973. Vanaf de oprichtingvan de vereniging is er met veel plezier gekaatst en gericht getraind met na tien jaar opmerkelijke resultaten:

1983
Duurrecord kaatsen Dick van der Heide, Johannes de Vries en Gerrit de Jong uit Ysbrechtum zijn de houders van dit eerste Nederlandse record kaatsen. Van 10-11 juni kaatsten zij gedurende 24 uur op het Finneterein te Ysbrechtum. De recordpoging werd georganiseerd ten bate van een nieuw sportterrein. Er waren 24 parturen uitgekozen waar tegen werd gekaatst.

1984
Rina Hoiting, Klaske Schukken en Geertje Zondervan winnen de Damesbond K.N.K.B.

1986
6 de prijs Jong Nederland Siebe Schippers, Pieter Zondervan en Cathrinus Gerbrandy

1988
8e prijs Bondspartij K.N.K.B. Wout Zijlstra, Pieter Zondervan en Cathrinus Gerbrand

1990
4 de prijs Freulepartij Wommels Hendrik Sweering, Folkert Schukking en Jacob de Jong

1995
3 de prijs Freulepartij Wommels Jelmer de Vries, Peter de Vries en Sybolt Rolsma

1995
5 de prijs Jongensbonds Beetgum Jelmer de Vries, Peter de Vries en Sybolt Rolsma

2000
4 de prijs Nederlands Kampioenschap Junioren Lubbert Dijkstra, Jelmer de Vries en Peter de Vries De kaatsclub "K.V. Yn ‘e Flecht’’ uit Ysbrechtum heeft zich waargemaakt binnen Fryslân en is overal een graag geziene gast. Met een ledental van 156 is de kaatsclub thans een vereniging, die veel voor ons dorp betekend. Het recreatieve kaatsen waarmee veel inwoners geweldige kaatsdagen beleven, geeft financieel de talenten onder onze jeugd de mogelijkheid om te kaatsen in hun categorie door geheel Fryslân.

Ysbrechtum, 28 Februari 2006 - Haite Zondervan erelid

Sponsors